İdari Yaptırımlar


Yayımlanma tarihi: 27 Eylül, 2018 - Perşembe - 09:30


4703 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerine aykırı fiiller, aynı Kanunun 12 nci maddesinde idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır. Bu aykırılıklar ve cezalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Ürünün teknik düzenlemesine uygun olmaması (Kn.5.md./ 1.fk.aykırılık); öngörülen uygunluk işareti veya belgelerin ve teknik dosyanın bulunmaması, uygunluk beyanın derhal temin edilememesi vb. uygunsuzlukların varlığı halinde, verilen süre içerisinde uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda, Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası uygulanır.

Ürünün güvensiz olması (temel gerekleri karşılamaması, Kn.5.md./ 3.fk. aykırılık); Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre idari para cezası uygulanır. Ayrıca, koruyucu ve düzeltici tedbirlere başvurulur.

Ürünün teknik düzenlemesinde öngörülen uygunluk işareti ve/veya belgelerinin tahrif veya taklit edilmesi (Kn.5.md/10.fk. aykırılık); Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendine göre idari para cezası uygulanır. Ancak, Kabahatler Kanuna göre; bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilecektir. Bu durumda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre üretici firma yetkili temsilcisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Eğer, ilgililerin adli soruşturma nedeniyle mahkumiyetine karar verilmez ise, zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla idari para cezası uygulaması yoluna gidilir.

Ürünün teknik düzenlemesinde öngörülen uygunluk işareti ve/veya belgelerinin usulsüz kullanılması(Kn.5.md./10.fk. aykırılık/tasarım, ebat, görünürlük, silinmezlik, okunaklılık vb.); Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendine göre idari para cezası uygulanır.

Ürünün kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilmeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketiciyi bilgilendirmemek, kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemek, şikayetleri soruşturmamak, riskleri önlemek amacıyla alınan önlemler konusunda risk altında bulunanları bilgilendirmemek hallerinde (Kn.5.md./7.fk. aykırılık); Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine göre idari para cezası uygulanır.

Üreticinin, ürünün teknik düzenlemesinde belirtilen tüm belgeleri bu düzenlemede belirtilen veya diğer mevzuatta belirtilen sürede saklama yükümlülüğüne aykırı davranması halinde (Kn.5.md/8.fk.aykırılık);Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendine göre idari para cezası uygulanır.

Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve risklerden korunmak için ilgilileri bilgilendirir ve gerekli önlemleri alır. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, verilen süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. Dağıtıcıya bu yükümlülüklere (Kn.5.md./9. fk. aykırılık) aykırı davranması halinde; Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.